Obľúbené (0)

Vrátenie tovaru a reklamácie

Reklamačný protokol

1. Záručná doba

Záručná doba na tovar trvá 24 mesiacov. Záručná doba začína prebratím doručeného tovaru kupujúcim. Prípadná dlhšia doba trvania záruky je uvedená na záručnom liste. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny tovaru, alebo jeho súčasti, začína bežať nová záruka po dobu 24 mesiacov.

2. Záručný list

Účtenka (doklad), ktorá je priložená k zásielke, zároveň slúži ako záručný list.

3. Uplatnenie reklamácie

V prípade, kedy zákazník objaví na zakúpenom tovare vadu v záručnej dobe, má zákazník právo uplatniť reklamáciu. Reklamovaný tovar (vrátane daňového dokladu (účtenky), ktorý slúži ako záručný list) a sprievodným listom so stručným popisom vady zasielajte na našu adresu:
SPORTEC s.r.o.
Moulíkova 1b/3286
150 00 Praha 5 - Smíchov

O prijatí reklamovaného tovaru bude kupujúci zákazník informovaný e-mailom.

4. Rozsah záruky

Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie tovaru spôsobené prirodzeným používaním. U tovaru, ktorý je predávaný za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na vady, kvôli ktorým bola nižšia cena dojednaná. V prípade použitého tovaru, nezodpovedá predávajúci za vady, ktoré zodpovedajú miere používania alebo opotrebenia, ktoré mal tovar pred prebratím kupujúcim.

Rozpor s kúpnou zmluvou: Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predaný tovar je pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou. Pod termínom "Zhoda s kúpnou zmluvou" sa rozumie predovšetkým to, že predávaný tovar je bez vad, zodpovedá kvalite a vlastnostiam zmluvou požadované, predávajúcim alebo výrobcom popisované, alebo na základe už uskutočnenej reklamy očakávané, poprípade kvalita a úžitkové vlastnosti pre tovar tohto druhu obvyklé, ďalej že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie tovaru uvádza alebo pre ktorú sa tovar obvykle používa.

V prípade, že tovar pri prijatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu tovar uviedol do stavu, ktorý zodpovedá kúpnej zmluve, a to podľa požiadaviek kupujúceho, a to buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou; v prípade, že tento postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo môže od zmluvy odstúpiť. To neplatí v prípade, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví počas šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, v prípade, že tento fakt neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

5. Riešenie reklamácie uplatnené spotrebiteľom

V prípade, že sa jedná o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená, a predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. S prihliadnutím k povahe vady, môže kupujúci požadovať výmenu tovaru, v prípade, že sa vada vzťahuje na súčasť tovaru, výmenu tejto súčasti. Ak nie je tento postup možný, môže kupujúci žiadať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť.

V prípad vady, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby tovar mohol byť riadne používaný ako tovar bez vady, má kupujúci spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť. Toto právo má možnosť kupujúci uplatniť i v prípade, že vady sú odstrániteľné, ale kupujúci nemôže pre opakované vady po oprave alebo pre väčší počet vad tovar riadne používať. Za opakovaný výskyt vady sa považuje, ak sa rovnaká vada prejaví trikrát.

V prípade iných vad, ktoré nie je možné odstrániť a nie je požadovaná výmena tovaru, má kupujúci spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny tovaru alebo môže od zmluvy odstúpiť.

6. Vybavenie reklamácie

Predávajúci rozhodne o reklamácii okamžite, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto doby sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebnej k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia bude vybavená najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia. V prípade nevybavenia reklamácie v tejto dobe má kupujúci spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť.

Predávajúci je povinný spotrebiteľovi vydať písomné potvrdenie o tom, kedy spotrebiteľ právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie spotrebiteľ požaduje; ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o oprave a ako dlho samotná oprava trvala, prípadne priloží písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje i na ďalšie osoby určené k oprave tovaru.

V prípade, že bola reklamácia oprávnená, má kupujúci spotrebiteľ právo na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením reklamácie  ( náklady na dopravu reklamovaného tovaru k nám). Naším cieľom je vyjsť vždy v ústrety našim zákazníkom.

X